Servicevoorwaarden

Algemene voorwaarden met klantinformatie

INHOUDSOPGAVE
Toepassingsgebied
Sluiting contract
Herroepingsrecht
Prijzen en betalingsvoorwaarden
Leverings- en verzendingsvoorwaarden
Eigendomsvoorbehoud
Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
Bijzondere voorwaarden voor het verwerken van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant
Inwisselen van actievouchers
Toepasselijk recht
Alternatieve geschillenbeslechting


1) TOEPASSINGSGEBIED
1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV") van Brand Haus Limited (hierna "Verkoper"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen, die een consument of ondernemer (hierna "Klant") sluit met de Verkoper met betrekking tot op de goederen die door de Verkoper in zijn online winkel worden gepresenteerd. Er wordt hierbij bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) AFSLUITING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de kant van de verkoper, maar dienen voor het indienen van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Daarbij doet de klant, na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, een wettelijk bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant beslissend is, of
door betaling van de klant te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.
Indien meerdere van de hiervoor genoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop een van de hiervoor genoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet binnen de hiervoor genoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als de klant een door PayPal aangeboden betaalmethode kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal "), onder voorbehoud van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-account heeft - onder voorbehoud van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt met een door PayPal aangeboden betaalmethode die tijdens het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te accepteren op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van het contract na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. E-mail, fax of brief) aan de klant verzonden nadat de klant heeft zijn bestelling verzonden. De verkoper zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken.

2.6 Alvorens een bindende bestelling te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie die op het scherm wordt weergegeven zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.7 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.8 Orderverwerking en contactopname vinden doorgaans plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor orderverwerking correct is, zodat e-mails die door de verkoper worden verzonden op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) RECHT VAN HERROEPING
3.1 Consumenten hebben over het algemeen recht op herroeping.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het herroepingsrecht van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die op het moment van sluiten van de overeenkomst niet behoren tot een lidstaat van de Europese Unie en waarvan het enige woon- en afleveradres zich op het moment van sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevindt. het contract.

4) PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke btw. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan ​​waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of -belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie(s) worden aan de Klant meegedeeld in de online winkel van de Verkoper.

4.4 Als de betalingsmethode "SOFORT" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben die is geactiveerd voor deelname aan "SOFORT", moet hij zich dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en moet hij de betalingsopdracht bevestigen aan " ZACHT". De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd door "SOFORT" en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de betaalmethode "SOFORT" kan de klant op internet vinden op https://www.klarna.com/sofort/.

4.5 Als een via de betalingsdienst "Shopify Payments" aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe" ). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden aan de Klant meegedeeld in de online winkel van de Verkoper. Voor het afhandelen van betalingen kan Stripe gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" vindt u op internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

4.6 Als de betalingsmethode "PayPal Invoice" is geselecteerd, draagt ​​de verkoper zijn betalingsvordering over aan PayPal. Voordat PayPal de overdrachtsverklaring van de verkoper accepteert, voert PayPal een kredietcontrole uit met behulp van de verzonden klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor om de klant de betaalmethode "PayPal-factuur" te weigeren in geval van een negatief controleresultaat. Als de betalingsmethode "PayPal-factuur" door PayPal is toegestaan, moet de klant het factuurbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen aan PayPal betalen, tenzij hem door PayPal een andere betalingstermijn wordt gegeven. In dit geval kan hij alleen met schuldverlossende werking aan PayPal betalen. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijvoorbeeld met betrekking tot de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, zelfs in het geval van overdracht van vorderingen. Bovendien zijn de algemene gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van PayPal-aankopen op rekening van toepassing, die kunnen worden ingezien op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.

4.7 Als de betaalmethode "PayPal Direct Debit" is gekozen, incasseert PayPal het factuurbedrag van de bankrekening van de klant nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor voormelding namens de verkoper. Voormelding is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een afschrijving via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of door het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso terwijl hij daartoe niet gerechtigd is, draagt ​​de klant de gemaakte kosten door de betreffende kredietinstelling als gevolg van de terugboeking, indien hij hiervoor verantwoordelijk is.

4.8 Als de betaalmethode Direct Debit via Stripe is gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "Stripe"). In dit geval incasseert Stripe het factuurbedrag van de bankrekening van de Klant na afgifte van een SEPA-incassomachtiging, maar niet vóór het verstrijken van de Pre-notificatieperiode namens de Verkoper. Voormelding is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een afschrijving via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Als de automatische incasso niet wordt gehonoreerd door onvoldoende saldo op de rekening of door het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of als de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso terwijl hij daartoe niet gerechtigd is, draagt ​​de klant de kosten die voortvloeien uit de terugboeking van de betreffende kredietinstelling, indien deze hiervoor verantwoordelijk is. De verkoper behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren bij het selecteren van de betaalmethode SEPA automatische incasso en deze betaalmethode te weigeren in geval van een negatieve kredietcontrole.

4.9 Als de betaalmethode creditcard via Stripe is gekozen, is het factuurbedrag direct bij het sluiten van het contract opeisbaar. De betaling wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "Stripe"). Stripe behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode te weigeren in geval van een negatieve kredietcontrole.5) LEVERINGS- EN VERZENDINGSVOORWAARDEN
5.1 Goederen worden geleverd door middel van verzending naar het door de Klant opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper doorslaggevend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt ​​de klant de redelijke kosten die de verkoper hierdoor heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de retourzending als de klant daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. In het geval van een daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling die hieromtrent in de herroepingsinstructies van de verkoper is bepaald, van toepassing op de retourkosten.

5.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het contract in geval van onjuiste of ongepaste zelfbezorging. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkingstransactie met de leverancier heeft gesloten. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.

5.4 Zelf ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) EIGENDOMSVOORBEHOUD
Indien de verkoper voorschot levert, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de verschuldigde koopprijs.

7) AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN (GARANTIE)
7.1 Indien het gekochte artikel gebrekkig is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

7.2 Indien de Klant handelt als consument, wordt hij verzocht om te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger en de Verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant dit niet doet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE VERWERKING VAN GOEDEREN VOLGENS BEPAALDE SPECIFICATIES VAN DE KLANT
8.1 Indien de verkoper volgens de inhoud van het contract naast de levering van de goederen ook de verwerking van de goederen volgens bepaalde specificaties van de klant verschuldigd is, zal de klant de verkoper alle inhoud verstrekken die nodig is voor de verwerking, zoals teksten, afbeeldingen of grafische afbeeldingen, in de door de verkoper opgegeven bestandsformaten, opmaak, afbeeldingen en bestandsgroottes en verleent de verkoper de hiervoor vereiste gebruiksrechten. Alleen de klant is verantwoordelijk voor de aanschaf en verwerving van rechten op deze inhoud. De klant verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid dat hij het recht heeft om de aan de verkoper verstrekte inhoud te gebruiken. Hij zal er in het bijzonder voor zorgen dat hierdoor geen rechten van derden worden geschonden, in het bijzonder auteursrechten, merkrechten en persoonsrechten.

8.2 De klant vrijwaart de verkoper tegen aanspraken van derden die deze tegen de verkoper zouden kunnen doen gelden in verband met een inbreuk op hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper. In dit kader draagt ​​de Klant ook de redelijke kosten van de noodzakelijke juridische verdediging, inclusief alle gerechts- en advocaatkosten in het wettelijk bedrag. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In geval van een claim door een derde partij is de klant verplicht om de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek van de claims en een verweer.

8.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om verwerkingsopdrachten te weigeren als de door de klant voor dit doel verstrekte inhoud in strijd is met wettelijke of officiële verboden of in strijd is met de goede zeden. Dit geldt met name in het geval van het aanbieden van anticonstitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, aanstootgevende, jeugdbedreigende en/of geweldverheerlijkende inhoud.

9) VERZILVERING VAN CAMPAGNEVOUCHERS
9.1 Vouchers die gratis door de verkoper zijn uitgegeven als onderdeel van acties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "actievouchers" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper en alleen gedurende de aangegeven periode.

9.2 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de actievoucher als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de actievoucher.

9.3 Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld.

9.5 De ​​waarde van de goederen moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag van de actievoucher. Eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.

9.6 Als de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het tegoed van een actievoucher wordt niet contant uitbetaald en is ook niet rentedragend.

9.8 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de goederen geheel of gedeeltelijk met de actievoucher retourneert in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

9.9 De actievoucher is uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon die erop vermeld staat. Overdracht van de actievoucher aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële geschiktheid van de respectieve voucherhouder te verifiëren.

10) TOEPASSELIJK RECHT
10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het recht op de internationale verkoop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

10.2 Deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht geldt bovendien niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en van wie de enige woon- en afleveradres zijn buiten de Europese Unie op het moment van het sluiten van het contract.

11) ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING
11.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of serviceovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

11.2 De Verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.